Crystal Structure Analysis

coursetab

c_lecno Title files
00 Syllabus Syllabus (Crystal Structure Analysis)-2019-Spring.pdf
01 2019-XSA-01 intro-english-03-11-final 2019-XSA-01 intro-english-03-11-final.pdf
02 2019-XSA-02-TEXTBOOK-03-04 2019-XSA-02-TEXTBOOK-03-04.pdf
03 2019-XSA-03-1-xtallography-03-04 2019-XSA-03-1-xtallography-03-04.pdf
04 2019-XSA-03-2-symmetry point group-03-04 2019-XSA-03-2-symmetry point group-03-04.pdf
05 2019-XSA-03-3-reciprocal lattice-03-11 2019-XSA-03-3-reciprocal lattice-03-11.pdf
06 2019-XSA-03-4-PDF - intl table-03-08 2019-XSA-03-4-PDF - intl table-03-08.pdf
07 2019-XSA-04-X-ray slit monochro diffractometer-03-04 2019-XSA-04-X-ray slit monochro diffractometer-03-04.pdf
08 2019-XSA-05-interaction Bragg Laue-03-08 2019-XSA-05-interaction Bragg Laue-03-08.pdf
09 2019-XSA-06-intensity-03-04 2019-XSA-06-intensity-03-04.pdf
10 2019-XSA-07-error accuracy-03-08 2019-XSA-07-error accuracy-03-08.pdf
11 2019-XSA-08-precise lattice parameter-03-08 2019-XSA-08-precise lattice parameter-03-08.pdf
12 2019-XSA-09-Qualitative phase analysis-Phase ID-03-14 2019-XSA-09-Qualitative phase analysis-Phase ID-03-14.pdf
13 2019-XSA-10-peak shape modelling-04-15 2019-XSA-10-peak shape modelling-04-15.pdf
14 2019-XSA-11-quantitative phase analysis-04-17 2019-XSA-11-quantitative phase analysis-04-17.pdf
15 2019-XSA-12-broadening-03-11 2019-XSA-12-broadening-03-11.pdf
16 2019-XSA-13-order-disorder-03-08 2019-XSA-13-order-disorder-03-08.pdf
17 2019-XSA-14-thin film-03-09 2019-XSA-14-thin film-03-09.pdf
18 2019-XSA-15-RIETVELD-04-15 2019-XSA-15-RIETVELD-04-15.pdf
19 2019-XSA-16-residual stress-03-09 2019-XSA-16-residual stress-03-09.pdf
20 2019-XSA-17-projection-03-09 2019-XSA-17-projection-03-09.pdf
21 2019-XSA-18-texture-03-09 2019-XSA-18-texture-03-09.pdf